Wat doen we, en voor wie?

Stichting Nianne zet zich in om sport voor iedereen met een beperking mogelijk te maken. Dit doen wij door middel van:
• Het werven van (financiële) middelen
• Het beschikbaar stellen van subsidies aan individuen en sportorganisaties zonder winstoogmerk (ten behoeve van bijvoorbeeld het financieren van sportevenementen en het aanschaffen van sportmateriaal)


Jaarlijks stelt de stichting (financiële) middelen ter beschikking waarmee diverse sportactiviteiten mogelijk gemaakt kunnen worden voor mensen met een verstandelijke beperking. Geld kan daarbij ter beschikking worden gesteld voor de aanschaf van sportmaterialen, het eenmalig bekostigen van een vrijwilligerscoach om teams te trainen, of ter kostendekking van een sportevenement. Van hockeystick tot balletschoen, en van schaakbord tot voetbaldoel: Stichting Nianne ondersteunt individuele sportactiviteiten die het sporten en integreren van mensen met een beperking bevorderen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de fondsen gebruikt worden voor niet-terugkerende kosten die niet door de instantie/individu zelf gedekt kunnen worden.


Statutaire doelstelling:
De stichting heeft ten doel het zich op actieve wijze inzetten voor de bevordering van de integratie van mensen met een beperking in alle facetten van de samenleving. Tevens heeft zij ten doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Nianne heeft geen winstoogmerk. Indien de Stichting wordt opgeheven, zal een batig liquidatiesaldo worden besteed aan het Fonds Gehandicaptensport.

terug